Privacy verklaring

Privacy verklaring

In het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds mei 2018 van kracht is, heeft de praktijk de volgende privacy verklaring opgesteld. U leest hierin hoe de praktijk met uw privacy omgaat.

Dossier

Praktijk Kienstra registreert in een dossier de volgende persoonsgegevens die van belang zijn voor de financiële administratie:

  • Voor- en achternaam (bij een jeugdige ook van de ouders/verzorgers)
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
  • BSN nummer
  • Huisarts
  • Eventueel andere zorgverlener

In het dossier worden verder gegevens opgeslagen over het verloop van de behandeling én gegevens die wij hebben ontvangen van een andere instantie of zorgverlener.

Kinderen en jongeren van gescheiden ouders

In de wet zijn de rechten met betrekking tot privacy en informatievoorziening van kinderen en jongeren en hun gescheiden ouders geregeld.

Indien beide ouders na een scheiding het gezag over een kind of jeugdige hebben, dan moeten beide ouders toestemming verlenen voor aanmelding van het kind of de jongere en hebben zij beiden recht op informatie over de behandeling.

In het geval het gezag bij één van de ouders ligt, hoeft de andere ouder geen toestemming te geven. Wel heeft deze ouder recht op informatie. Er wordt vanuit gegaan dat de gezaghebbende ouder deze ouder informeert. Indien dit niet mogelijk is kan de praktijk in deze informatievoorziening (telefonisch of schriftelijk) voorzien.

Vertrouwelijkheid

Met de persoonlijke gegevens van een cliënt wordt met de grootst mogelijke zorg omgegaan. Deze gegevens zijn niet voor buitenstaanders toegankelijk.

Al hetgeen tijdens een behandeling is besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Er zal geen informatie worden verstrekt of opgevraagd aan derden zonder toestemming van de cliënt.

Verdere informatie over het dossier

Een cliënt heeft het recht om zijn dossier in te zien. Indien gewenst kan daarvoor een schriftelijk verzoek worden ingediend via email. Er wordt dan een afspraak gemaakt waarin wordt besproken of gegevens dienen te worden aangepast.

De praktijk bewaart een dossier conform de wettelijke bewaartermijn 20 jaar. Deze termijn start vanaf het moment dat een behandeling is afgerond.